CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نگرش استادان علوم تربیتی به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در آموزش عالی ایران

عنوان مقاله: نگرش استادان علوم تربیتی به سرفصل برنامه های تحصیلی رشته کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی در آموزش عالی ایران
شناسه (COI) مقاله: JR_JSR-1-15_006
منتشر شده در شماره 15 دوره 1 فصل پاییز در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حسین پور - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
علی شریعت مداری - استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
عزت الله نادری - استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
مریم سیف نراقی - استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود برنامه های تحصیلی رشته آموزش و پرورش ابتدایی در آموزش عالی ایران از نظر استادان علوم تربیتی و ارایه راهکارهایی برای بهبود و رسیدن به وضع مطلوب است. در این مطالعه پنج فرضیه در ارتباط با وضع موجود و وضع مطلوب، اهداف، محتوا، روش آموزش و روش ارزشیابی از آموخته ها مطرح گردیده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش زمینه یابی است. جامعه آماری 500 نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی سراسرکشور است که پس از تعیین حجم نمونه تعداد 100 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه (83 گویه) محقق ساخته روی آنها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون z) با استفاده از نرم افزار SPSS11 انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد برنامه های تحصیلی فعلی با وضعیت مطلوب فاصله آشکار و نیاز به بازنگری جدی دارد.

کلمات کلیدی:
آموزش عالی، برنامه های تحصیلی، آموزش ابتدایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/464623/