CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ناهنجاری های قامتی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد

عنوان مقاله: بررسی ناهنجاری های قامتی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد
شناسه ملی مقاله: PESSCONF01_065
منتشر شده در همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا بیاتی - کارشناس ارشدبیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی تهران ایران
حیدر صادقی - استادتمام عضوهیئت علمی گروه بیومکانیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران ایران
امین ابدالی فر - کارشناس ارشدرفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ور زشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج کرج ایران
محمدجعفر ماسوری - کارشناس ارشد مدیریت جانشین مدیریت تربیت بدنی نزاجا (آجا) تهران ایران

خلاصه مقاله:
عادات نادرست و تکرارآنها موجب بروز ناهنجاریهای جسمانی میشود درعین حال هرورزشکار بسته به نوع فعالیتش مستعدانواع خاصی ازناهنجاریهاست وضعیت قامتی دررشته های ورزشی متناسب نوع و ماهیت فعالیت های آ« رشته دچارتغییرات خاصی میشود ورزش تیراندازی مانند بسیاری ازرشته ها دارای تحرک مداوم نمی باشد اما به عنوان یک ورزش کاملا فیزیکی محسوب میگردد هدف ازانجام این پژوهش بررسی ناهنجاریهای قامتی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد ایرانی بود روش تحقیق: جامعه اماری این پژوهش شامل 45 نفر ازاعضای تیم ملی تیراندازی زنان و مردان ایران که تعداد 32 تیرانداز 16زن و 16 مرد بصورت هدفدار به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند ناهنجاری های قامتی شامل: شانه نابرابر، اسکولیوز کایفوز تنه عقب رفته، شکم افتاده و قوس کمر بااستفاده ازازمون نیویورک و صفحه شطرنجی مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور تجزیه و تحلیل اماری ازمیانگین و انحراف استاندارد ازمون KS,ازمون خی دو X2 برای مقایسه مقادیر میانگین متغیرهای کیفی بین گروهی استفاده شد دستاوردهای تحقیق نتایج نشان داد که بین ناهنجاریهای قایمتی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد تنها میزان ناهنجاری قوس کمر درزنان بیشتر ازمردان و میزان ناهنجاری های شانه نابرابر و شکم افتاده درمردان بیشتر اززنان مشاهده شد که معنادار نبود

کلمات کلیدی:
شانه نابرابر ، اسکولیوز ، کایفوز ، تنه عقب رفته ، شکم افتاده ، قوس کمر ، تیراندازی ، نخبه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/463091/