CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان(مطالعه ای بر سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد)

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان(مطالعه ای بر سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد)
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_016
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی منظری حصار - عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
معصومه رسولی - دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خلاصه مقاله:
پژوهش حا ضر باهدف بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات بر چابکی سازمان (مطالعه ای بر سازمان جهاد کشاورزیشهر مشهد) انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای به منظور سنجش متغیرها طراحی شد کهبخش اول آن سؤالات عمومی و بخش دوم آن سؤالات اختصاصی بر اساس طیف لیکرت بود. پس از اطمینان ازپایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فنآوری اطلاعات 0/77و برای پرسشنامه چابکیسازمان 0/82که روایی خبرگان تائید گردید در میان نمونه ای متشکل از 100نفر با استفاده از جدول مورگانو روش نمونه گیری تصادفی، متشکل از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد توزیع شد. تحقیق حاضرازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی میباشدد. داده ها با آزمون،ضریب همبستگی پیرسون، نرم افزار SPSS 18مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادکه فن آوری ا اطلاعات بر چابکی سازمان و (سرعت، انعطاف پذیری، پاسخگویی، شایستگی) تأثیر معنادار و مثبتی وجود دارد.در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه شد

کلمات کلیدی:
فنآوري اطلاعات، چابكي سازمان، سرعت، انعطاف پذيري، پاسخگويي، شايستگي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/461021/