CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین نگرش به تغییر و عملکرد معلمان دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان بهبهان و مقایسه بین دو گروه در سال تحصیلی 94-93

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نگرش به تغییر و عملکرد معلمان دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان بهبهان و مقایسه بین دو گروه در سال تحصیلی 94-93
شناسه (COI) مقاله: ICPE01_037
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حجت الله بهادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اسدی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سکینه شاهی - استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز
امین الله خلیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نگرش به تغییر و عملکردآموزشی معلمان در دبیرستانها و هنرستان های شهرستان بهبهان ومقایسه بین این دو گروه می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصفییهمبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه و دانشآموزان و هنر آموزان هنرستانها و هنرجویان می باشد که از میان آنهابه روش تصادفی ساده از هر گروه 06 نفر انتخاب شدند. جمع آوریاطلاعات با استفاده از 2 پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی با 18 گویهو ضریب آلفای کرونباخ 0.739 و پرسشنام عملکرد آموزشی معلمان با30 گویه و ضریب آلفای کرونباخ 0.971 انجام شد. برای تجزیه وتحلیلداده ها از آماره های توصیفی (شامل میانگین –انحراف معیار - فراوانیآزمودنی ها –حداقل نمره و حداکثر نمره) و آمار استنباطی (شاملضریب همبستگی پیرسون- آزمون F و آزمون t گروه های مستقل) استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین نگرش به تغییر و عملکردآموزشی هنر آموزان در هنرستان ها در سطح 0.01 رابطه معناداری ومستقیمی وجود دارد (r=0/877) ولی در دبیرستان ها رابطه معناداری وجود ندارد (sig=0/094 که بزرگ تر از 0/05 می باشد). همچنین میان نگرش به تغییر دبیران متوسطه و هنرآموزان هنرستان ها تفاوت معناداری وجود ندارد (sig=0/906) و بین عملکرد آموزشی دبیران متوسط و هنر آموزان هنرستان ها تفاوت معناداری وجود دارد (sig=0/002). بنابراین برنامه ریزی جهت آموزش های ضمن خدمت برای بهبود عملکرد دبیران متوسط توصیه می شود.

کلمات کلیدی:
نگرش تغيير عملكرد آموزشي معلمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/460050/