CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مقایسه ای تحمل پریشانی درکاربران و غیر کاربران بازیهای رایانه ای

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای تحمل پریشانی درکاربران و غیر کاربران بازیهای رایانه ای
شناسه (COI) مقاله: CGCO01_031
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهتاب شصت فولادی - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مشاور و روانشناس شاغل در آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان
امیر قمرانی - عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص،دانشگاه اصفهان
غلامرضا منشئی - استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل پریشانی در کاربران و غیر کاربران بازیهای رایانه ای در دانش آموزان دوره متوسطه اول بود. روش پژوهش علی مقایسه ای و روش نمونه گیری بصورت تصادفی بودکه از بین دانش آموزان دخترمتوسطه اول- در سال تحصیلی 4939 4931 انتخاب گردید. از جامعه مورد نظر 06 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شد که 96 نفر از آنها بازیهای رایانه ای انجام میدادند و 96 نفر دیگر با بازیهای رایانه ای آشنایی نداشتند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد DTS سیمونز و گاهر) 5002 ( بودکه بر روی دانش آموزان هر دو گروه اجرا شد.برای تجزیه وتحلیل داده ها، - از نرم افزار 41 SSPS استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد در بین کاربران بازی های های رایانه ای با غیرکاربران تفاوت معنی دارد وجود داشت ) p<0.05 (، و تحمل پریشانی کاربران بازی های رایانه ای از غیر کاربران کمتر بوده است

کلمات کلیدی:
تحمل پریشانی ، بازی های رایانهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/457034/