رابطه ویژگی های شخصیتی همکاران و زیردستان بانحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-12-4_009

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همهکارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان بودند که با توجه به مدلبازخورد 360 درجه، 82 نفر از آنان ( 18 نفر مدیر و سرپرست، 29 نفر از همکاران و 35 نفر از زیردستان آنان) به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنام ه پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و مک کری، 1992 ) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد (نوری و همکاران، 1385 ) بود. داده ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS16انجام شد. یافته ها نشان داد که بین نمر ه کل ارزیابی عملکرد با ویژگی شخصیتی روان رنجوری در همکاران رابطه مثبت معنا دارP≤0/05 و در زیردستان رابطه منفی معنا دار P≤0/01 وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عالیه حقیقی

کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

حسین سماواتیان

استادیار دانشگاه اصفهان