CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی و ارزیابی موانع موثر بر فعالیت های ورزشی جانبازان به منظورکاهش هزینه های درمانی

عنوان مقاله: واکاوی و ارزیابی موانع موثر بر فعالیت های ورزشی جانبازان به منظورکاهش هزینه های درمانی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_255
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا دهقانی - کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی موانع موجود به منظور انجام فعالیت های ورزشی از سویجانبازان ضایعه نخاعی و قطع عضو و نیز ارزیابی میزان تاثیر هر یک از اینعوامل بر انجام این فعالیت هاست. روش شناسی این پژوهش کمی و روش پژوهشپیمایشی است که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به منظور گردآوری داده هااستفاده شده است. جامعه پژوهش متشکل از جانبازان شهر شیراز(302 نفر) است کهدر مجموع 158 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج پژوهش حاکیاز آن است که در مجموع 4 مانع اصلی اقتصادی، روانی، جسمانی و سازمانی برایانجام فعالیت های ورزشی در مقابل جانبازان وجود دارد که مهمترین آن ها موانعاقتصادی و بعد از آن سازمانی است. بعلاوه در میان دو گروه از جانبازان اهمیتهر یک از عوامل اختلاف معنی داری نداشت و هر دو گروه در ترتیب اهمیت آن ها باتوجه به آزمون فریدمن اتفاق نظر داشتند. بعلاوه نتایج نشان داد که تأثیرموانع روانی و موانع جسمانی بر میزان فعالیت ورزشی جانبازان مبتلا به ضایعه ینخاعی بیشتر از تأثیر این موانع در جانبازان قطع عضو است. اما به لحاظ موانعاقتصادی اختلاف معنی داری بین این دو گروه دیده نمی شود.

کلمات کلیدی:
فعالیت ورزشی، جانبازان، ضایعه نخاعی، قطع عضو، موانع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441043/