CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و تبیین جامعه شناختی پدیده وندالیسم در بین جوانان 15 تا 25 سال شهرستان دره شهر

عنوان مقاله: بررسی و تبیین جامعه شناختی پدیده وندالیسم در بین جوانان 15 تا 25 سال شهرستان دره شهر
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_251
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

آسیه کامرانی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

خلاصه مقاله:
پدیده وندالیسم از جمله مباحثی به شمار می رود که به طور روز افزونی جوامع مختلف را درگیر خود کرده و به عنوان مساله ای جدی پیشروی مسئولان و مدیران سطوح کلان، میانی و خرد قرار گرفته و جامعه را با مشکلاتی همراه کرده است. این مقاله تلاش دارد تا عوامل موثربر گرایش جوانان شهرستان دره شهر را به رفتار وندالیستی بررسی کرده و راه حل های مناسب را ارائه دهد.روش تحقیق مورد استفاده روش کمی (میدانی) است. جامعه آماری جوانان شهرستان دره شهر در سنین بین 15-25 ساله (30984 نفر) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 381 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بااستفاده از نظر جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاهی تایید گردید. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آن برابر 0/67می باشد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.فرضیاتی که در این تحقیق مطرح اند شامل رابطه بین انسجام اجتماعی، آنومی، نظارت، تفریح و سرگرمی و چگونگی معاشرت با دوستان بامتغیر رفتار وندالیستی می باشد. نتایج حاکی از این است که بین کلیه متغیرهای فوق با گرایش به رفتار وندالیستی رابطه معناداری وجوددارد. اما آنچه که در این تحقیق مهم به نظر می رسد این است که نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از بین پنج متغیر مستقلبه کار رفته، شدت متغیر نظارت و کنترل بر روی متغیر وابسته (بروز رفتار وندالیستی) از بقیه متغیرها بیشتر است. (β:/377) این عددنشان دهنده این واقعیت است که به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نظارت و آسیب پذیری به اندازه 0/377 در انحراف معیارمتغیر بروز رفتارهای وندالیستی تغییر ایجاد می کند. بی هنجاری (آنومی) انسجام روابط خانوادگی، چگونگی معاشرت با دوستان و چگونگی انجام تفریح و سرگرمی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. واژگان کلیدی: وندالیسم، کنترل اجتماعی ، کژرفتاری،گرافیستی، نظام اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441039/