CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تفا وت نگرش دختران دانشجو و ما دران آنها در مورد رابطه جنسی پیش از ازدواج

عنوان مقاله: بررسی تفا وت نگرش دختران دانشجو و ما دران آنها در مورد رابطه جنسی پیش از ازدواج
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_248
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم مرادی - مسلول فنی وصاحب امتیازمرکزمشاوره مهراریا
علی عظیمی

خلاصه مقاله:
روابط پسران و دختران قبل از ازدواج همواره موضوعی مهم و در عین حال پوشیده از ابهام و همراه با شک و تردید واضطراب بوده است. از طرفی فشارها و تنش های غریزی باعث می شود که جوانان خود بخود به سممت جنس مخالفگرایش پیدا کنند و از طرف دیگر ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی بعنوان موانعی سد راه آنان عمل ممی کنمد.این حالت های متضا د و متناقض در جامعمه هممواره برای همگان مسئله ساز و بغرنج بوده و وضعیت نامعلوم وسردرگمی را از لحاظ نحوه کنار آمدن با این مشکل ایجاد کرده است.هدف : به منظوربررسی تفاوت نگرش دختران دانشجو و مادران آنها درمورد رابطه جنسی پیش از ازدواج نمونه ای به حجم 200 نفر از دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و مادران آنها به صورت تصادفی نظام دار انتخاب شدند. مواد و روش ها :- جامعه آماری: دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی- نمونه آماری:دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی وما دران آنها.-روش نمونه گیری : نمونه گیری در دسترس- ابزارهای پژوهش : 4 نمونه پرسشنامه خود ساخته-طرح پژوهشی: روش (EX- POS-Factor) پس رویدادی یا پس علییافته ها و نتایج:فرض (صفر) اصلی پژوهش براساس (t=-1/171, d.f=199, P<56) تایید شد و با اطمینمان 0/95 نتیجهگرفته شد: بین میانگین های نگرش نسبت به رابطه جنسی پیش از ازدواج در دختران دانشجو ومادران آنها تفاوتمعنا داری وجود ندارد.فرضیه های فرعی: _ دانشجوی دختری که با جنس مخالف خود رابطه دارد از توجه و محبت کمتری در خانواده وروابط صمیمی و عاطفی کمتری با مادر برخورداراست._ دانشجوی دختری که با جنس مخالف خود رابطه دارد، مقررات شرعی را کمتر رعایت می کند._ سخت گیری ها و تعصبات در خانواده هایی که فرزند آنها با جنس مخالف خود رابطه دارد بیشتر است.با وجود نا رضایتی زناشویی وعدم تفاهم ورابطه مطلوب باهمسر،همچنان اکثر پاسخ ها حاکی از عدم پذریرش رابطهجنسی پیش از ازدواج و نهی این عمل بود .بنابراین بر خلاف تصور بسیاری از افراد که پدیده ی رابطه با جنسمخالف را در سنین قبل از ازدواج، جزء نیازهای طبیعی دانسته و حتی آن را لازم می دانند، یافته های این تحقیقنشان می دهد که تفاوت نگرش معناداری در زمینه رابطه جنسی پیش از ازدواج میان دختران ومادرانشان وجود نداشته، و هر دو گروه با وجود فاصله نسل ها این رابطه را پیش از ازدواج وبه طور غیر رسمی نهی می کنند وهردوگروه معتقد به حفظ عفاف وکرامت خویش می باشند.

کلمات کلیدی:
رابطه,رابطه آشنایی, رابطه جنسی ,عش ,مقررات شرعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441036/