CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بازسازی معنایی جهتگیری ارزشی جوانان به شیوه نظریه زمینه ای (مورد مطالعه: جوانان شهر رودبارجنوب)

عنوان مقاله: بازسازی معنایی جهتگیری ارزشی جوانان به شیوه نظریه زمینه ای (مورد مطالعه: جوانان شهر رودبارجنوب)
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_232
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد فلاحی شاه آباد - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد رودبارجنوب
امید عزیززاده - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور واحد رودبارجنوب
رحیم هدایت - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

خلاصه مقاله:
در چند دهه ی اخیر تغییرات ژرفی در ارزش ها و نگرش های نسل جدید ایرانی رخداده است. وقوع انقلاباسلامی و جنگ تحمیلی از یکسو نفوذ فناوری های ارتباطی و مسائل جدید اجتماعی از سویی دیگر، نسلینو را در درون خود پرورش داده و در فرآیند جامعه پذیری نسل جدید که خواهان برقراری ارتباط مؤثر بادیگران و بهره گیری از میراث گذشتگان است، خلل ایجاد می کند. این پژوهش با استفاده از رویکردتفسیرگرایی به درک و تفسیر کیفی جهت گیری ارزشی در میان ساکنان شهرستان رودبارجنوب از منظرجوانان آن منطقه می پردازد. برای گردآوری داده های کیفی از تکنیک مصاحبه ی عمیق و مشاهده مشارکتیو جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه ی زمینه ای استفاده شده است. بر اساسروش نمونه گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری پانزده نفر از جوانان 18-29 ساله شهرستان رودبارجنوب در این مطالعه شرکت کردند. مقولات عمده ی مربوط به درک و تفسیر ارزش های جوانانبه دست آمده به وسیله روش نظریه زمینه ای شامل نه مقوله به شرح زیر می باشند: فشار هنجاری سنتی، افزایشسطح توقع خانوادهها، نفوذ رسانه های جمعی، مقایسه گرایی، رقابت جویی، استقلال طلبی، تمایل به مدرنشدن، رفتار فراغتی، روحیه ی نوگرایی و احساس نارضایتی. مقوله ی هسته در این پژوهش، جهت گیری ارزشیرفاه طلب انتخاب گردید که با توجه به این مقوله جوانان ارزش های خود را به مثابهی رفاه طلب درک و تفسیرکرده اند. مقوله ی هسته مذکور در قالب یک مدل زمینه ای شامل، شرایط، تعاملات (استراتژی ها) و پیامدهاارائه شده است.

کلمات کلیدی:
جوانان، ارزش، ارزش رفاه طلب، نظریه زمینه ای، شهرستان رودبارجنوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/441020/