CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد

عنوان مقاله: پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_204
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه جوانبخت - کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید رجایی
جمشید جراره - دکترای روانشناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی
مجید ابراهیم دماوندی - دکترای روانشناسی ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف «بررسی رابطه بین مولفههای سرسختی روانشناختی و سرمایه روانشناختی با انگیزشتحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد» انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پیام نور شهرکرد که بالغ بر 8000 نفر بودند تشکیل داد که از بین آنها تعداد 370 نفر (مرد و زن) به روش تصادفیطبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلیهرمنس، سرسختی روانشناختی کیامرثی و نجاریان و محرابی زاده و سرمایه روانشناختی لوتانز بود. داده های بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاکی از آنبود که بین سرسختی روان شناختی ،سرمایه روانشاختی و ویژگیهای آنها با انگیزش تحصیلی دانشجویانهمبستگی مثبت ومعنی دار وجود دارد (p<0/05). ویژگی های سرسختی و سرمایه روانشناختی با ضریب تعیین(پیش بینی کننده های انگیزش تحصیلی می باشند (r=0/53 و p<0/05). ویژگی های سرسختیروانشناختی با انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد. (p<0/05). بین ویژگی های سرمایه با انگیزشتحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد. (p<0/05). نتیجه گیری تحقیق: می توان با بالابردن مولفه های سرمایهروانشناختی و سرسختی در دانشجویان انگیزه تحصیلی آنها را بالا برد.

کلمات کلیدی:
انگیزش تحصیلی، سرسختی روانشناختی، سرمایه روانشناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440994/