CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب امتحان

عنوان مقاله: تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب امتحان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_203
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین رجبی - وابسته به آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
فریبا رجبی - وابسته به سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی
معصومه رجبی - وابسته به آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

خلاصه مقاله:
در پژوهش حاضر تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش اضطراب امتحان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش جامعهآماری کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهرستان تربت جام در سال تحصیلی 92-93 می باشند. که از طریق ازمون اضطراب امتحان (TAI) ارزیابی شد .جامعه آماری یک مدرسه به تصادف انتخاب گردید که شامل 300 نفر بودند که با روشنمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 100 نفر انتخاب گردیدند و به 4 گروه 25 نفری تقسیم شدند. گروه اول در 10 جلسهیک ساعته تحت آموزش مهارت های آرامیدگی قرار گرفتند و گروه دوم در همین مدت تحت آموزش مهارت های صحبتکردن با خود شامل تاثیر افکار بر احساسات و یافتن جملات آرام بخش در شرایط اضطراب امتحان و صحبت کردن با خود برایکنترل اضطراب امتحان قرار گرفتند و گروه سوم در همین مدت از ترکیب این دو شیوه بهره گرفتند و گروه چهارم کنترلهیچ آموزشی دریافت نکردند. داده های بدست آمده با استفاده از شیوه آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس یکطرفه باآزمون تعقیبی توکی (HSD) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر آن است که اضطراب امتحان در دو گروه آزمایشیآرامیدگی و ترکیبی بطور معناداری کمتر از گروه کنترل بود و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین میزان تاثیر 3 روشآرامیدگی و صحبت کردن با خود و ترکیب این دو در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه تقاوتوجود دارد.

کلمات کلیدی:
آرامیدگی، حبت کردن با خود، اضطراب امتحان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440993/