CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه سبکه ای فرزندپروری والدین بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

عنوان مقاله: بررسی رابطه سبکه ای فرزندپروری والدین بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_201
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه دهقانی فیروزآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان، ایران، آدرس: اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
علی محمد اخوت - مربی و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان، ایران، آدرس: اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های فرزندپروری والدین بر مهارتهای تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر پایه ششمشهرستان اشکذر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم در شهرستان اشکذر درسال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند که تعداد آن ها 232 نفر است. به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه مورد نظر انتخاب گردید. حجم نمونه 142 نفر به دست آمد. پرسشنامه در دو بخش، بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی، بخش دومپرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند (1998) و پرسشنامه محقق ساخته تفکر انتقادی طراحی و انتخاب شد. پایاییپرسشنامه تفکر انتقادی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/78، 0/80 و 0/82 است. هم چنین پایایی پرسشنامه سبک های فرزند پروری در سه بعد مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه به ترتیب 0/78، 0/80 و 0/82 گزارش گردید. جهت بررسی رابطه بین سبک هایفرزندپروری با تفکر انتقادی پرسشنامه توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری شد. در بخش آمار استنباطی فرضیه ها با همبستگیپیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفته است. نتایج نشان داد رابطه بین شیوه های فرزندپروری با تفکر انتقادی، معنی دار است.

کلمات کلیدی:
والدین، سبک های فرزندپروری، تفکر انتقادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440991/