CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی گروه درمانی راه حل محور بر کنترل خشم دختران گریزان از منزل

عنوان مقاله: بررسی گروه درمانی راه حل محور بر کنترل خشم دختران گریزان از منزل
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_195
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا رجبی - وابسته به سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی. تایباد
نسرین رجبی - وابسته به آموزش و پرورش استان خراسان رضوی .تربت جام
ریحانه اکبرزاده - روان شناس اسیب های اجتماعی بهزیستی استان خراسان رضوی .مشهد

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی کارآمدی گروه درمانی راه حل مدار بر کنترل خشم دختران گریزان از منزل می باشدروش:اینن پنزوهش نیمنه آزمایشنی بنا اسنتداده از ننو پنیش آزمنون و پن آزمنون بنا گنروه کنتنرل می باشند .که در آنتعداد 30 نفر آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس از میان 65 دختر گریزان ساکن دریکی از مراکز بهزیستیشهر مشهد انتخاب شدند 15 نفر به روش نمونه گیری تصاد ی ساده در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترلجای داده شدند .گروه آزمایش در طی 8 جلسه، هفته ای 2 نفر به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تحت مداخلنه راه حل مدار قرار گرفنند. گروه شاهد این مداخله را در یا فت نکردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه مهارتهای زنندگی فرم الف، می باشند. که آزمودنی ها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل به آنها پاسخ دادند. داده ها بااستفاده از برنامه آماری نتایج نشان داده است که درمان گروهی راه حل مدار بر ارتباط دختران گریزان از منزل تاثیر معنا دار داشته است. spss از طریق تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

کلمات کلیدی:
درمان گروهی راه حل محور کنترل خشم دختران گریزان از منزل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440986/