CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت، فراشناخت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

عنوان مقاله: تاثیر آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت، فراشناخت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_193
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

لادن مرادنژاد - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
فرشید خسروپور - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
غلامرضا ابراهیمی نژاد - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت، فراشناخت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششمدوره ابتدایی انجام شد. به این منظور از تعداد 1761 نفر دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهر کرمان به روش نمونه گیریخوشه ای یک دبستان انتخاب گردیده و از بین پایه های ششم این دبستان دو کلاس انتخاب گردیدند. سپس به طور تصادفی 31 دانشآموز انتخاب گردیدند. از این تعداد مجدداً به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آموزش سنتی و 16 نفر در گروه آموزش به کمک رایانه بهقرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه های خلاقیت تورنس (1986) و فراشناخت حالتی اونیل و عابدی (1996) از دو گروهگرفته شد و پس از دو ماه آموزش سنتی و آموزش به کمک رایانه به دانش آموزان از آنها پس آزمون به عمل آمد، نمرات آزمون مربوطبه درس ریاضی پایه ششم ابتدایی به عنوان آزمون عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از SPSS 19 تجزیه و تحلیلگردید. یافته های پژوهشی به دست آمده با استفاده از روش t مستقل برای سنجش عملکرد تحصیلی بین دو گروه و روش تحلیلکوواریانس برای موثر بودن مولفه های خلاقیت و فراشناخت نشان داد که آموزش به کمک رایانه در خلاقیت و فراشناخت دانش آموزانتاثیر بسزایی دارد ولی در عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری دیده نشد.

کلمات کلیدی:
آموزش به کمک رایانه، آموزش سنتی، خلاقیت، فراشناخت، عملکرد تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440984/