CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی درمان شناختی _رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_179
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

غنچه شریفی - کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی -نویسنده مسئول
کیانوش زهراکار - استادیار مشاوره دانشگاه خوارزمی
علی محمد نظری - دانشیار دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری در تغییر اسطوره های عشق در ازدواج می پردازد. روشاین پژوهش، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه ی آماری این پژوهش، تمامی دانشجویان دختر خوابگاهدانشگاه خوارزمی است که با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای در طی چند مرحله، ابتدا 70 نفر به عنوان نمونه ی اولیهانتخاب شدند. سپس از میان افرادی که نمره 45 و بالاتر از آن را در مقیاس اسطوره های ازدواج کسب کرده بودند، 30 نفر بهصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار این پژوهش،پرسشنامه ی محقق ساخته اسطوره های ازدواج می باشد که شامل مفاهیم عشق و دوست داشتن، انتظار از ازدواج، هدف و انگیزه ازازدواج، نقشه ای جنسیتی، فرزندان و روابط قبل از ازدواج است. پیش آزمون برای دو گروه اجرا شد . گروه آزمایش به مدت 10جلسه تحت درمان شناختی_رفتاری قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکردند. سپس پس آزمون بهعمل آمد. برای مقایسه پس آزمون ها در گروه آزمایش و کنترل از تحلیل کواریانس یک راهه استفاده شد. تحلیل کواریانس یک راههنشان می دهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در اسطوره های عشق کاهش معناداری دارد (p<0/001). یافته هایپژوهش حاکی از این است که درمان شناختی _ رفتاری نقش مؤثری در کاهش اسطوره های عشق دارد.

کلمات کلیدی:
درمان شناختی_رفتاری، اسطوره، عشق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440971/