CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رهبری کوانتومی: مدیریت قرن 21

عنوان مقاله: رهبری کوانتومی: مدیریت قرن 21
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_137
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فروزان آتش زاده شوریده - استادیار گروه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا عبدی - دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (شعبه بین الملل)، نویسنده مسئول
منصوره زاغری تفرشی - استادیار گروه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
تئوری کوانتوم پایه نظری علم فیزیک معاصر است که تحول عظیمی در مدیریت قرن 21 ایجاد کرد. با توجه به رشدپیشرونده فناوری و اطلاعات و فضای رقابتی بین موسسات، آگاهی در خصوص اصول و مبانی این نظریه برای مدیران وکارکنان سازمانها ضروری است . در این مطالعه ویژگی های رهبری کوانتومی و اصول هفتگانه مدیریت کوانتومی توضیحداده میشوند. این مطالعه به صورت مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش های علمی از سال 1994 تا سال2014 انجام شد. یافته ها نشان داد که رهبری کوانتومی متفاوت از رهبری و مدیریت کلاسیک است و در آن به مسائلیمانند قطعیت/عدم قطعیت، ساختار سازمانی سلسله مراتبی/مسطح، کل نگری/جزئینگر، خلاقیت و تغییر/ایستایی اشاره شده است. مرور متون نشان داد که مدیریت و رهبری کوانتومی دارای هفت اصل است که به صورت یک کل و جامع بهسازمان مینگرد و موجب روند رو به رشد و توسعه سازمان میگردد.. لذا با توجه به پیچیدگیهای جامعه امروزی،استفاده از اصول نظریه کوانتوم در مدیریت و رهبری میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

کلمات کلیدی:
تئوری کوانتوم، رهبری، کارکنان مدیریتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440931/