CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بهرهگیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با یادگیری سازمانی در هنرستانهای شهرستان کرمان

عنوان مقاله: رابطه بهرهگیری از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با یادگیری سازمانی در هنرستانهای شهرستان کرمان
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_134
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

جمال حاتمیان - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
شعله حسینی نژاد - کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
بیژن عبداللهی - استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
امروزه سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی به ویژهمسایل جهانیشدن و پیدایش عصر اطلاعات و ارتباطات را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را بهابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده ونهادینه کردن یادگیری سازمانی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بهره گیری از ابزارهای فناوریاطلاعات و ارتباطات می تواند بسیاری از موانع و مشکلات شیوه سنتی آموزش معلمان را برطرف و راه را برای آموزش ویادگیری های سازمانی هموار نماید.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی هنرآموزان شاغل در هنرستانهای فنی و حرفه-ای و کارودانش شهرستان کرمان در سال تحصیلی 93-92 است. حجم این جامعه به تعداد 546 نفر و حجم نمونه به تعداد 225 نفر تعیین می گردد. نمونه گیری به روش طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، برای سنجشمیزان بهره گیری معلمان از ابزارهای ICT و دیگری برای ارزیابی یادگیری سازمانی کارکنان است. پایایی پرسشنامه ها به میزان0/79 و 0/84 تعیین شد. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون پیرسون و ضریب رگرسیون و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین بهرهگیری از ابزارهای ICT و یادگیری سازمانی هنرآموزان رابطه معنادارو مستقیم وجود دارد و بهره گیری هنرآموزان از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند پیش بینی کننده ی میزانیادگیری سازمانی آنان باشد.

کلمات کلیدی:
یادگیری سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش، هنرآموز هنرستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440928/