CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه راهبردهای فراشناختی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد

عنوان مقاله: رابطه راهبردهای فراشناختی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_041
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا بخشایش - دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه یزد
مرضیه میرجلیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد
فخرالسادات میرحسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر یزد بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. 282دانش آموز از بین مدارس شهر یزد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار پژوهشپرسشنامه راهبردهای فراشناختی پانائورا، انگیزش پیشرفت هرمنس و عملکرد تحصیلی درتاج بود. داده هابا استفاده از نرم افزار SPSS و با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیلشد. یافته ها نشان دادند که بین متغیر راهبردهای فراشناخت و انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلیرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالیکه بین متغیر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطهمعناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که راهبردهای فراشناختیدر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش مؤثری دارد.

کلمات کلیدی:
راهبردهای فراشناختی، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، دانش آموزان دختر دبیرستانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440843/