CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دورهی دوم متوسطه شهر کرج

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دورهی دوم متوسطه شهر کرج
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_183
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرجان لسانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،معاون آموزش دبیرستان رهبر ،کرج،ایران
رمضان جهانیان - دکترای مدیریت آموزشی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران
پریسا ایران نژاد - دکترای مدیریت آموزشی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهر کرج انجام شده است. روش پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی و با توجه به گردآوری داده ها از نوع تحقیق شبه آزمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 94-1393 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و چند مرحله ای تعداد 60 نفر دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج (30 نفر گروه کنترل و 30 نفر گروه آزمایش) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی سلطانی و همکاران (1390)، استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی دانش آموزان بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/85 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار ستنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و هر یک از ابعاد آن- رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فروت، پیشرفت، ماجراجو یی، انسجام اجتماعی- در پرس آزمون و پیگیری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، مدیریت استرس، استرس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440790/