CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل در دستیابی به موفقیت سازمانی در بانک کشاورزی استان ایلام

عنوان مقاله: بررسی نقش منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل در دستیابی به موفقیت سازمانی در بانک کشاورزی استان ایلام
شناسه (COI) مقاله: ICMBA01_056
منتشر شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن سهیلی - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، پیام نور تهران غرب
نوراله حمیدی - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعاتی ، پیام نور تهران غرب

خلاصه مقاله:
منابع سنتی موفقیتهای رقابتی ، مانند ظرفیتهای تولید ، تحقیقات آزمایشگاهی منابع مالی – کانالهای توزیع و یا آمارهای اقتصادی – ضروری هستند – اما برای موفقیت در تجارت جهانی امروز ، کافی نیستند . معمولا گفته می شود که مشتریان کلید موفقیت در تجارت جهانی هستند و هیچ چیز دیگری به اندا زه مشتری مهم نیست ، ما برای موفق شدن به افرادی نیاز داریم که کارهای عجیب انجام دهند ، و باعث شوند که بازده محصولات بالا رود – سرویسهای خدمات رسانی جدید را راه اندازی کنند و سرعت انجام کارها را بالا ببرند . در تحقیق بر این نکته تاکید شده : نقش کامندان در رسیدن به هدف مهم است ، در واقع آنها مهم ترین عامل موفقیت هستند . آنها جز مهم ترین منابع موفقیت در رقابت ها هستند . به عبارت دیگر : مهمترین و بزرگترین منبع موفقیت هر شرکتی – افراد آنشرکت هستند ، چون در واقع کارکنان یک شرکت باعث می شوند که نقشه های مدیران موفق شوند یا شکست بخورند . ما به بررسی جامعی از موضوع تأثیر منابع انسانی در موفقیت بانک کشاورزی استان ایلام پرداخته ایم. روش انجام این تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها استفاده از ابزار پرسش نامه بوده است. در این تحقیق محقق با طرح متغیرهایی در قالب مفروضات تحقیق، نظیر تأثیر ارتباط خلاق کارکنان در یک محیط پویا، ایجاد جو رقابتی توسط مدیریت، ایجاد سیستم پاداش و ترفیع در جهت افزایش رقابت و درگیر نمودن کلیه کارکنان در کارها و تصمیم گیری ها و توانمند سازی کارکنان بانک کشاورزی استان ایلام، سعی داشته به بررسی ارتباط معنی داری بین آ نها اقدام نماید. بررسی نتایج پژوهش با توجه به کاربرد آزمون پیرسون نشان داده است که با توجه به مقادیر بدست آمده ارتباط خلاق کارکنان (درسطح 0/0228)، ایجاد جو رقابتی توسط مدیریت (0/0331)، ایجاد سیستم پاداش و ترفیع(0/0251) و درگیر نمودن کارکنان در امور( 0/0387)، این مقادیر کمتر از آلفای خطا در سطح 0.05 می باشند؛ و با ضریب اطمینان بالایی می توان ظهار داشت که بین تمامی متغیر های مستقل و وابسته ارتباط معنی داری ملاحظه شده است.بنابراین مشخص شد که بین متغیر های منابع انسانی و موفقیت سازمانی ارتباط همبسته ای برقرار است.

کلمات کلیدی:
مدیریت منابع انسانی ،فعالیتهای منابع انسانی ، سیستم پاداش و ترفیع، ارتباط خلاق، جو رقابتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440666/