CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیرکودهای زیستی نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اسانس گشنیز

عنوان مقاله: بررسی تاثیرکودهای زیستی نیتروژنه و فسفاته بر عملکرد و اسانس گشنیز
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_157
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی حسین عباسپور - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا - استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان - استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گشنیز در شهرستان نهاوند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان فیروزان در سال 1393 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو فاکتور کود بیولوژیک نیتروژنه در 3 سطح و دیگری کود بیولوژیک فسفاته در 3 سطح کودهای بیولوژیک نیتروژنه (فرمول در متن اصلی مقاله) و کودهای بیولوژیک فسفاته ( فرمول در متن اصلی مقاله) بیشترین عملکرد دانه در تیمار کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروکسین با 2626/73 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به شاهد با 2467/46 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین درصد اسانس در تیمار کود بیولوژیک نیتروژنه شاهد با 0/77 درصد و کمترین درصد اسانس مربوط به نیتروکسین با 0/70 درصد بدست آمد.در مورد منابع مود فسفره نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات سیفول با 3072/05 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به شاهد با 1905/1 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین درصد اسانس در تیمار کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات بارور 2 با 0/76 درصد و کمترین درصد اسانس مربوط به شاهد با 0/70 درصد بدست آمد. نتایج اثرات متقابل نشان داد که بیشترین تعداد چتر در تیمار اثر متقابل کود بیولوژیک نیتروکسین و فسفات سیفول با 10/33 و کمترین تعداد چتر مربوط به تیمار شاهد با شاهد، با 2 بدست آمد.

کلمات کلیدی:
فسفر، کود زیستی، گشنیز، عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440548/