CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در51 ژنوتیپ گندم نان

عنوان مقاله: ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در51 ژنوتیپ گندم نان
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_080
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه مرادیان - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی اصغر نصراله نژاد قمی - استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خلیل زینلی نژاد - استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی کلاته عربی - مربی، مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
در این پژوهش به منظور ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای، 51 ژنوتیپ گندم انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. این پژوهش در سال زراعی 93 - 92 و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا کردیم. هر لیگی که از ژنوتیپ ها بر روی یک کرت به طول 1 متر کشت شدند.بین هر 5 کرت 1 ردیف رقم بولانی به عنوان پخش کننده که طبیعی بیماری کشت شد. بعد از ظهور برگ پرچم در مزرعه صفات در صد آلودگی و تیپ آلودگی اندازه گیری شد و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ( AUDPC) و ضریب آلودگی بر اساس فرمول ها محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس برای اجزاء مقاومت، برای هر یک از صفات تیپ آلودگی، در صد آلودگی، ضریب آلودگی و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری بسیار معنی دار (در سطح a=0.05 درصد) نشان دادند که بیانگر تنوع مطلوب و در بین ژنوتیپ های مورد ارزیابی می باشد. تعیین خط برش به نحوی انجام گرفت و گروه های مصون، مقاوم، مقاومت متوسط، حد متوسط یا مخلوط شده، حساسیت متوسط و حساس به دست آید. رقم بولانی با شماره 51 در گروه حساس، ژنوتیپ ها با شماره 49 - 24 - 19 - 18 - 25 - 17 در گروه حساسیت متوسط و ژنوتیپ های با شماره یک - 30 - 23 - 28 - 29 - 36 - 2 - 12 - 27 - 34 - 39 - 3 - 10 - 26 - 33 در گروه مصون قرار گرفتند. ما بقیه گروه ها در بخش میانی شکل قرار گرفتند. در این آزمایش کمترین مقدار AUDPC مربوط به ژنوتیپ های 2- - 12 - 27 - 10 - 26 - 33 - 34 - 39 و بیشترین مقدار مربوط به ژنتیک بهای 51 - 13 - 18 - 19 - 24 - 25 - 49 بود. بنابراین نیلا این هایی که دارای مقدار کم AUDPC باشند از مقاومت بالایی برخوردارند.

کلمات کلیدی:
گندم نان، زنگ قهوه ای، مقاومت و اجزای مقاومت ، AUDPC

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440472/