CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد

عنوان مقاله: اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_067
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی مقبلی
حمید کهرام
احمد زارع شحنه
مهدی ژندی

خلاصه مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، بررسی افزودن ترکیب غنی از انرژی در رقیق کننده بلتسویل بر حفظ کیفیت اسپرم خروس می باشد. نمونه های منی با روش ماساژ شکمی از 10 خروس بالغ ( 36 هفته)، هفته ای 2 بار جمع آوری شد. غلظت اسپرم مورد استفاده در تمامی تیمارها ( فرمول در متن اصلی مقاله) بر میلیلیتر اندازه گیری شد. سپس تیمارهای مربوط به دمای 37°C به داخل انکیباتور و تیمارهای سردسازی به داخل یخچال با دمای 4°C قرار گرفتند. زندهمانی با استفاده از رنگ ائوزین-نگروزین،تحرک و تحرک پیشرونده اسپرم ها با استفاده از سیستم آنالیز رایانه ای اسپرم در زمانهای صفر،1 و 3 و 6 ساعت اندازه گیری شد. داده های حاصل این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی و براساس مدل آماری ( فرمول در متن اصلی مقاله) صورت گرفت. مطابق با نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داده شد که اثر افزودن ترکیب غنی از انرزی به محیط رقیق کننده (دمای 37°C ) در زمانهای صفر و 1 ساعت پس از قرارگیری در انکیباتور در تمامی گروه های آزمایشی و گروه کنترل از نظر زنده مانی و پارامترهای جنبایی تفاوت معنیداری نداشتند. اما بعد از 3 ساعت ماندگاری در انکیباتور تفاوت بین تیمارها مشاهده شد به طوری که پس از 6 ساعت قرارگیری در دمای 37°C مشاهده شد تیماری که 1 درصد ترکیب غنی از انرژی دریافت کرده بود به طور معنیداری از سایر تیمارها و گروه کنترل، دارای زنده مانی (تیمار 1 درصد 57/48 و گروه کنترل 43/27) و جنبایی (تیمار 1 درصد 53/67 و گروه کنترل 38/53) بالاتری بود. در بررسی انجام شده مربوط به افزودن ترکیب غنی از انرژی به محیط رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4°C نتایج نشان داد که در زمانهای صفر، 1 و 3 ساعت ماندگارای در یخچال بین تمامی گروههای آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد. اما پس از 6 ساعت قرار گیری نمونه ها در دمای یخچال، تیماری که 1 درصد ترکیب غنی از انرژی را دریافت کرده بود در بالاترین سطح زنده مانی ( 93/36 درصد) و جنبایی ( 89/71) قرار داشت که تفاوت معنیداری با سایر گروههای آزمایشی نداشت، این در حالی است که در این زمان توانست به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل تفاوت معنیداری ایجاد کند (زنده مانی 84/25 و جنبایی 81/12).

کلمات کلیدی:
ترکیب غنی از انرژی، اسپرم تازه خروس، رقیق کننده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440459/