CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تنوع ژنتیکی ارقام جو از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی تحت شرایط نرمال و دیم در استان کردستان

عنوان مقاله: تنوع ژنتیکی ارقام جو از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی تحت شرایط نرمال و دیم در استان کردستان
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_058
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمانه عزیزی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
خداداد مصطفوی - استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
سیدعلی پیغمبری - استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام جو، ده رقم در دو شرایط عدم تنش و دیم در سنندج مطالعه شدند. صفات عملکرد دانه در متر مربع، روز تا سنبله دهی، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، طول پدانکل طول سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن بوته و وزن سنبله مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس در شرایط نرمال و تنش دلالت بر وجود تفاوت معنی دار بین ارقام برای اکثر صفات مدورد مطالعه داشت. در شرایط نرمال صفات شاخص برداشت و طول پدانکل، و در شرایط تنش صفات شاخص برداشت و وزن هزار دانه با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند. در تجزیه رگرسیون گام به گام با در نظر گرفتن صفت عملکرد دانه بعنوان متغیر وابسته در شرایط عدم تنش رطوبتی به ترتیب صفات وزن بوته و طول پدانکل، وارد مدل رگرسیونی شدند. در شدرا یط دیم صفات وزن بوته، طول سنبله، روز تا گلدهی و روز تا سنبله دهی وارد مدل رگرسیونی شددند. در بررسی همبستگی شاخص های تحمل به خشکی و عملکرد در دو شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی مشخص شد که بین شاخص ها MP ، GMP ، STI و شاخص های MP ، GMP ، STI و HARM داشتند، ارقام با عملکرد بالایی بودن.

کلمات کلیدی:
جو، تنوع ژنتیکی، عملکرد دانه، همبستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440450/