CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

روش های کمی و کاربرد آن در بررسی منابع تاریخ نگاری سنتی ایران (بر مبنای مدل پیشنهادی رودیک فلود)

عنوان مقاله: روش های کمی و کاربرد آن در بررسی منابع تاریخ نگاری سنتی ایران (بر مبنای مدل پیشنهادی رودیک فلود)
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_081
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

هوین فام تی چان - دانشجوی ارشد رشته ی تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه الزهراء

خلاصه مقاله:
به اعتقاد بسیاری از محققان و مورخان، مطالعات تاریخی عمدتاً نوعی مطالعه ی کیفی به شمار رفته و کاربرد روش های کمی در بررسی تاریخی در گذشته نادیده گرفته شده است. اما تجزیه و تحلیل کمی داده های تاریخی در سا لهای اخیر گسترش بیشترییافته و نتایج موفقیت آمیزی را به نمایش گذاشته است. با این وجود، هنوز بحث و تبادل نظر بین محققین وجود دارد مبنی بر این که این روش های کمی تا چه حد برایتحقیقات تاریخی جوابگو بوده و در چه موقع و چگونه از این روش های کمی م یتوان استفاده کرد؟ یکی از دشوار یها برای مورخان در موقع استفاده از این روش ها این استکه آگاهی کافی و درست از آنها نداشته و بر فنون کمی تسلط دارند. نظریه ای درباره ی روش های کمی در مطالعه ی تاریخی در کتاب مقدمه بر رو شهای کمی برای مورخان1 اثر رودیک فلودRoderick Floud مطرح شد و این نوشته به ما اطلاعات و آگاهی جدید دربار هی روش های کمی quantities یا کمیت نامعلوم یا گم شده lost quantities می دهد و در واقع مطالب جالبی در مورد کمیت دربردارد. این روش در تحقیقات تطبیقی دو یا چند منابع توصیفات کمیquantities descriptions تاریخ نگاری سنتی خوب جواب داد. در این مقاله نگارنده این روش ها را بطور خلاصهمعرفی کرده و نقاط قوت و ضعف و نیز دشواری ها و آگاهی لازم برای استفاده از این روش را مورد بررسی قرار می دهد. سعی بر این است یک روش کمی را که به نظرنگارنده تا حد زیادی برای مطالعه ی منابع تاریخ نگاری سنتی ایران مناسب باشد همراه با مثال های علمی توضیح دهد. برای انجام این تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار م یگیرد تا مطالب بطور روشنی مطرح شود

کلمات کلیدی:
روش های کمی، کمیت، کمیت گم شده، منابع تاری خنگاری سنتی ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440390/