CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی مؤلفه های هویت ملی در پایان نامه های دانشجویی

عنوان مقاله: واکاوی مؤلفه های هویت ملی در پایان نامه های دانشجویی
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_020
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی لقمان نیا - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
طیبه احمدی یگانه - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

خلاصه مقاله:
هویت ملی یکی از جامعترین بخشهای هویت و دارای بیشترین اهمیت به لحاظ وحدت و انسجام ملی است. این پژوهش جایگاه مؤلفههای هویت ملی را در پایان نامه های دانشجویی بررسی کرده است. روش تحقیق فراتحلیلی است و جهتگردآوری اطلاعات از شیوهی کتابخانهای استفاده شد. دادههای تحقیق از 46 پایاننامه دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع گردآوری شد. نتایج نشان داد در پایاننامهها 38 مؤلفه برای هویت ملی مشخص شده است که از این تعداد 65/79% فقط یک یا دو بار تکرار شده است. این پراکندگی در مؤلفهها نشان می دهد میان مؤلف ه های هویت ملی در پایاننامههای دانشجویی توافق کلی وجود ندارد و هر یک از محققان مؤلفههای خاصی را برای انجام پژوهش خود برگزیدهاند. همچنین نتایج بررسی و نقد پژوهشهای انجام شده پیرامون هویت ملی در کتب درسی که با روش تحلیل محتوا انجام شدهنشان می دهد که ذکر مؤلفهها توسط پژوهشگران بدون استفاده از منبع خاص و با توجه به نظر شخصی و یا نهایتاً استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شده است. بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشها و بررسیهای تحلیلی در زمینهی هویت ملی با نگاهی فرا رشتهای و جامع جهت تعیین مؤلفههای اصلی هویت ملی ایرانی توجه شود

کلمات کلیدی:
مؤلفههای هویت ملی، هویت ملی، تحلیل محتوا، برنامه درسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440329/