CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گامی به سوی جهانی سازی فرهنگ ایرانی

عنوان مقاله: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گامی به سوی جهانی سازی فرهنگ ایرانی
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_006
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

نگار داوری اردکانی - استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
طاهره محمودی - کارشناس ارشد رشته زبانشناسی همگانی
سمیه نواب - کارشناس ارشد رشته زبانشناسی همگانی

خلاصه مقاله:
در عصر کنونی که با پدیده گریز ناپذیر جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستیم، زبان به عنوان یکی از ابزارهای انتقال هویت فرهنگ ی ی ک جامعه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بنابراین توجه به موضوع گسترش آن به وی ژهاز طریق آموزش، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بو د . در ای ن پژوهش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان یکی از راههای جهانی کردن فرهنگ ایرانی تلقی می شود.به این ترتیب، لازم است که نحوه آموزش زبان فارس ی و می زان تا ثیر آن در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی به زبان آموزان غیر ایرانی بررسی شو د. حوزه بررس ی ای نموضوع به چند کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کانون زبان ایران محدود می شود. بدین معنا که این کتابها را از نظر کمیت و کیفی ت پرداختن به موضوعاتمربوط به فرهنگ ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. این پژوهش می کوشد به سه سوال اصلی زیر پاسخ دهد: 1. چه مولفه هایی از فرهنگ ایران ی از طری ق آموزش زبان فارسی قابل انتقال هستند؟ 2. چه مولفه ه ایی از فرهنگ ایران ی در کتا ب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مورد توجه قرار گرفته است؟ 3. به هر مولفه به چه میزان پرداخته شده است؟ نتیجه این پژوهش فهرست جامعی از مولفه های فرهنگایرانی است که از طریق آموزش زبان فارسی قابل انتقال م یباشند. همچنین به نقاط ضعف و قوت کتاب های آموزش زبان فارس ی به غ یرفارس ی زبانان از جنبه انتقال مولفه های فرهنگ ایرانی نیز دست خواهیم یافت

کلمات کلیدی:
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جهانی سازی، (انتقال) فرهنگ ایرانی، کتاب های آموزش زبان فارسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440315/