CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و ارزش طول عمر مشتریان شرکت مواد غذایی فالیزان

عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و ارزش طول عمر مشتریان شرکت مواد غذایی فالیزان
شناسه (COI) مقاله: NEWIDEACONF02_059
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم خان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسن قربانی دینانی - عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر ارزش طول عمر مشتریان شرکت مواد غذایی فالیزان به تحلیل اثر مولفه های آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و ارزش طول عمر مشتریان میپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و از نظر ماهیت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرف کنندگان محصولات فالیزان در شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی و تحلیل عاملی تأیید شده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آمیخته بازاریابی 0/87 و برای ارزش ویژه برند 0/91 و ارزش طول عمر مشتریان 0/77 تأیید گردید. از 250 پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان فالیزان، 233 پرسشنامه بازگشت و جهت تحلیل استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS و Amos از طریق آزمون نرمال بودن،تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، فریدمن و آنالیز واریانس به همراه سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه اصلی پژوهش (آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر ارزش طول عمر مشتریان تاثیر معناداری دارد) مورد تایید قرار گرفت همچنین فرضیه های فرعی مورد تایید قرار گرفت ولی فرضیه فرعی پنجم پژوهش (محصول بر ارزش طول عمر مشتری تاثیر معناداری دارد) مورد تایید واقع نگشت. همچنین تاثیر غیر مستقیم و کل عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش طول عمر مشتریان معنادار و مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
آمیخته بازاریابی، محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، ارزش ویژه برند، ارزش طول عمر مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440308/