CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه میان عوامل انسانی بر اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی مطالعه موردی شهرداری تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه میان عوامل انسانی بر اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی مطالعه موردی شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: NEWIDEACONF02_026
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه امیری
حسن گیوریان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان عوامل انسانی بر اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران می باشد. بنابراین برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی/همبستگی انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها کمی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای- میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه استاندارد تعهد نیروی انسانی لیو و سین (2004)؛ دانش نیروی انسانی استورات و بروان (2009) و مشارکت نیروی انسانی راسل و همکاران (200) است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران مناطق مختلف شهرداری های تهران است که تعداد آنها 1270 نفر می باشد. و براساس فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه 295 نفر انتخاب و پرسشنامه ها به صورت روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزیع شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از این روش روایی محتوایی استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضرایب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی بالایی لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شد. در نهایت، براساس یافته ه ای تحقیق تمام فرضیه ها مورد بررسی بجز فرضیه فرعی او(دانش نیروی انسانی و اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی)تأیید شدند. و در نهایت پیشنهادهای جهت تحقیقات آینده و کاربردی به مدیران شهرداری ها دادده شد.

کلمات کلیدی:
بودجه بندی عملیاتی، تعهد، دانش، مشارکت، شهرداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440275/