CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_486
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه دهقایدی

خلاصه مقاله:
مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند و یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش چرخه وجه نقد است تحقیق حاضر در پی این است کهبه سنجش اثر وجه نقد را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای نرخ بازده دارایی ها) ROA ( و بازده حقوق صاحبان سهام ) ROE ( بپردازد. قلمرو زمانی تحقیقدوره 8 ساله 3181 تا 3131 و برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل ماهیت فعالیت شان از جامعه آماری حذف شده اند با توجه به اینکه تعداد شرکتهای فعال در دامنه زمانی مورد مطالعه ،مطابق با شرایط مطرح شده در جامعه آماری، 311 شرکت است در نتیجه جامعه آماری )تعداد مشاهده ( حدود 3421 مشاهده برآورد می گردد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که بین دوره تبدیل وجه نقد و نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین بین اندازه شرکت و بازده حقوقصاحبان سهام و بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
دوره تبدیل وجه نقد، نسبت بازده داراییها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440247/