CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی سودآوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسعه یافته دوپانت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: پیش بینی سودآوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسعه یافته دوپانت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_472
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم گراوندی - دانشجوی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
بهاره مرادی علی آبادی - دانشجوی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران

خلاصه مقاله:
سود یکی از مهمترین شاخصهایی است که به وسیله استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای مقاصد مختلفی مانند ارزشگذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع بکار گرفته میشود. براین اساس هدف این پژوهش پیش بینی سودآوری عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق متغیرهای تغییر پذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری اقلام تعهدی، جزء غیر اختیاری اقلام تعهدی، جزء سیستماتیک ریسک سهام، جزءغیر سیستماتیک و نوسان پذیری آتی بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرند . با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونهگیری غربالگری انتخاب شدهاند. تمامی داده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با روش مشاهده ای جمع آوری میشوند. به اینمنظور از نرم افزار ره آوردنوین استفاده گردید. در این تحقیق برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و بررسی فرضیه های موجود از نرم افزار ایویووز مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج حاکی از ان است میان متغیرها رابطه معناداری وجود دارد بدین معنا با افزایش تغییرات بازده دارایی خالص عملیاتی، اقلام تعهدی و حاشیه سود نیز افزایش مییابد.

کلمات کلیدی:
سودآوری عملیاتی، اقلام نعهدی، مدیریت سود و تجزیه و تحلیل دوپانت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440234/