CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

عنوان مقاله: نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_422
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محراب رئیسیان - کارشناسی ارشد در رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی جعفری - استادیار

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت و نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از تحقیقات توصیفی همبستگی با استفاده از رویکرد پسرویدادی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن نیز از سال 8811 تا سال 8831 بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 811 شرکت در نظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات سه مرحلهای ) 3SLS ( به منظور آزمونفرضیهها با استفاده از نرمافزار EVIEWS 8 مورد استفاده قرار گرفته است . . نتایج نشان داد که بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود رابطه متقابل منفی معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفههای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود تاثیر معناداری ندارد

کلمات کلیدی:
جریان وجوه نقد، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440185/