CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام

عنوان مقاله: تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_405
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان محبی - عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین احمدی - دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
امروزه حاکمیت شرکتی قطعا به عنوان یک عامل اساسی برای قانون گذاران و مدیران صنایع وتحلیل گران در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر هزینه سرمایه از اهمیت زیادی برای رشد و توسعه شرکت ها برخوردار است.در این تحقیق تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینهسرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدلارزشیابی مبتنی بر سودهای غیر عادیاستفاده شده است. از بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی درصد سرمایه گذاران نهادی، جدایی وظیفه مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیرهانتخاب شده است. دیگر متغیر مستقل در این تحقیق اندازه شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده گردیده است. یافته های تحقیقحاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و اندازه شرکت با هزینه سرمایه و عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی و جدایی وظیفه مدیرعامل از رئیس هیات مدیره می باشد.

کلمات کلیدی:
هزینه سرمایه، حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی، اعضای غیر موظف هیات مدیره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440169/