CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر سطح افشای سرمایه فکری بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تاثیر سطح افشای سرمایه فکری بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_395
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی مردانی محله - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز
قدرت ا... طالب نیا - استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه حسابداری

خلاصه مقاله:
سرمایه فکری موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزه حسابداری، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. در این میان نیز شرکت هایی مانند شرکت هایبورسی می توانند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سرمایه ناملموس اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند. از این رو، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر افشای سرمایه فکری بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیردو از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 8811 تا 8831 می باشد که با روش حذف سیستماتیک، 888 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. در این پژوهش افشای سرمایه فکری طبق رویکرد سنتی و با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و بر اساسمدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری )مدل پالیک( مورد اندازه گیری قرار گرفته است و همچنین برای اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام از میانگین موزون سه الگوی اوهانلون و استیل) OS (، گوردون) GO (، و قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای )مدل CAPM ( استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقیاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت دارد.همچنین سرمایه انسانی بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد. ولی تاثیر سرمایه ساختاری بر هزینهحقوق صاحبان سهام تایید نگردید و در نهایت با استناد به یافته های پژوهش تاثیر سرمایه رابطه ای بر هزینه حقوق صاحبان سهام تایید گردید.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری، هزینه حقوق صاحبان سهام، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440159/