CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی بهای تمام شده خدمات برمبنای ABC ومقایسه آن با بهای تمام شده سنتی درشرکت شهرکهای صنعتی کشور مطالعه موردی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

عنوان مقاله: شناسایی بهای تمام شده خدمات برمبنای ABC ومقایسه آن با بهای تمام شده سنتی درشرکت شهرکهای صنعتی کشور مطالعه موردی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_387
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین میجانی
احمد خدامی پور

خلاصه مقاله:
در این تحقیق از سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت) ABC ) 1 برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و ارائه اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری در شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان استفاده است شده. علاوه بر آن سعی بر آنبوده است تا با پیاده سازی این سامانه در شرکت مذکور ضرورت محاسبه بهای تمام شده خدمات به روش رویکرد فعالیتی بررسی شود تا علیرغم ، پیچیدگیهای این روش هزینههای خدمات به نحو دقیق تر ارائه شود. از اهداف اساسی پژوهش حاضر تهیه اطلاعات صحیح، مربوط و به موقع بهای تمام شده خدمات طی دوره بوده است. شناسایی و معرفی مبناهای مناسب برای تعیین بهای تمام شده خدمات طی دوره و ارائه راهکارهای مناسب در مورد استقرار سامانه ABC در شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان از دیگر اهداف این پژوهش بوده است . بر این اساس ابتدا سامانهموجود در شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ادامه سامانه ABC پیشنهادی طراحی شده است. در این سامانه برای محاسبه بهای تمام شده خدمات طی دوره، هزینه های دوایر برحسب فعالیت، جمع آوری شده است. در این دوایر جهت شناسایی و تشخیص فعالیت ها از روش مشاهده، مصاحبه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها و برای شناسایی محرک هزینه های مناسب جهت تسهیم هزینه های منابع فعالیتها از روشهای متعددی از جمله روش منطقی، علی ودرصد هزینهها استفاده شده است. در ادامه برای سهولت در ردیابی و تخصیص هزینه سربار به موضوع هزینه طی دو مرحله با استفاده از ماتریس وابستگی، بهای تمام شده خدمات طی دوره تعیین شده است. مقایسه بهای تمام خدمات طی دوره به روش سنتی نسبت به روش ABC نشان می دهد برخی خدمات به بهایی کمتر از بهای تمام شده روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ) Under Costing ( و برخی دیگر نیز به بهایی بیشتر از بهای تمام شده روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ) Over Costing ( بدست آمد ه که در مجموع خدمات به بهایی بیشتر از بهای تمام شده ) Over Costing ( روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت شده است. این انحرافات از بهای تمامشده واقعی ) Miss Costing ( سبب تصمیم گیری های نادرست، محاسبه اشتباه سود هر خدمت و درنتیجه محاسبه اشتباه بهای تمام شده مراکز فعالیت و از همه مهمتر عدم شناسایی صحیح فعالیت های فاقد ارزش افزوده شده است

کلمات کلیدی:
هزینه بهای یابی بر مبنای فعالیت، بهای تمام شده، شرکت شهرک های صنعتیاستان هرمزگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/440151/