CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT)

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT)
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_113
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد رضایی - کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی
مسعود گرامی پور - استادیارگروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
زمینه: سنجش کیفیت یادگیری در پیشبرد اهداف آموزش عالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: هدف اصلی پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار سنجش کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکرد های جدید اندازه گیری (GRM) می باشد. روش: پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان سال آخر رشته های علوم رفتاری دانشگاه های دولتی تهران در سال تحصیلی 93-92 بود. ابزار پژوهش توسط محقق با استفاده از رویکرد کیفی بر اساس طبقه بندی هدف های آموزشی تجدید نظر شده بلوم و همکاران در حوزه شناختی ساخته شد. پایایی ابزار مطلوب بدست آمد. یافته ها: داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Multilog تحلیل و آستانه ها، آگاهی گویه ها، آگاهی کل و ماتریس منحنی ویژگی ها بدست آمد. در نهایت ابزار کیفیت یادگیری با 10 مؤلفه و 43 گویه ابزاری معتبر و دارای ویژگی های روانسنجی قابل قبول است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده پژوهش با پژوهش های قبلی و نظریات یادگیری هماهنگ است و شاخص های جزئی برآورد شده برازش خوبی بامدل GRM دارد.

کلمات کلیدی:
کیفیت یادگیری، اعتبار، ویژگی روانسنجی ، آموزش عالی ، علوم رفتاری ، نظریه جدید اندازه گیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421071/