CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سیستم های مغزی- رفتاری BAS و BIS در بین معتادین کم خطر و پرخطر

عنوان مقاله: سیستم های مغزی- رفتاری BAS و BIS در بین معتادین کم خطر و پرخطر
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_110
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید بهاروند - کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

خلاصه مقاله:
هدف این مطالعه مقایسه سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری در بین معتادین کم خطر و پرخطر پر خطر و افراد سالم بوده است. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده است. نمونه مورد مطالعه برای گروه بالینی (افراد پرخطر وکم خطر) با استفاده از شیوه در دسترس به حجم 74 نفر از بین مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد استان لرستان انتخاب شد و همچنین 45 نفر نیز از بستگان آنان نیز به عنوان گروه سالم انتخاب شدند. در این مطالعه مقیاس سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری کارور و وایت (1994) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بین سه گروه افراد بهنجار، معتاد کم خطر و پرخطر از نظر میانگین نمرات مقیاس سیستم فعال سازی رفتاری و سیستم بازداری رفتاری تفاوت معنی دار وجود دارد (P<0/001) . همچنین نتایج همبستگی نشان داد بین مدت زمان مصرف مواد با سیستم فعال سازی رفتاری در معتادان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P<0/05). و بین مدت زمان مصرف مواد با سیستم بازداری رفتاری در معتادان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد (P<0/001).

کلمات کلیدی:
اعتیاد، سیستم های فعال سازی ، بازداری، معتادان پرخطر، معتادان کم خطر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421068/