CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ (قصه عشق به مثابه یک داستان) با رضایت زناشویی Relationship between the components of Sternberg's theory Love Story (Love Story as a story) and marital satisfaction

عنوان مقاله: بررسی ارتباط مولفه های نظریه قصه عشق استرنبرگ (قصه عشق به مثابه یک داستان) با رضایت زناشویی Relationship between the components of Sternberg's theory Love Story (Love Story as a story) and marital satisfaction
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_082
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیررضا رامش
سعید فرهادی

خلاصه مقاله:
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های قصه عشق استرنبرگ (love story scale) LSS و رابطه آن با رضایت زناشویی انریچ است. روش: طرح این پژوهش به صورت پیمایشی و استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و مقیاس قصه عشق می باشد.نمونه آماری شامل 122 زوج از مراجعان به مرکز مشاوره انتخاب شد که با توجه به دریافت پرسشنامه ها توسط مراجعان 122 زوج شد تا رضایت در زوج ها بررسی شود. پژوهش با پرسش نامه مولفه قصه عشق (اعلایی و کرمی) صد سوالی که در دو فرم زنان و مردان تنظیم گردیده بود به افراد داده شد و از آنان خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند و پس از آن پرسش نامه مقیاس رضایت زناشویی انریچ توسط زوج ها تکمیل شد. در نهایت با بازگشت پرسشنامه ها این نتایج در نمونه آماری با 100 زوج بدست آمد:یافته ها: بین قصه های زوج همانی وجود دارد و هر چه تشابه نیمرخ قصه های زوج کمتر باشد عدم رضایت آنها بیشتر خواهد بود. عموما رابطه مثبت معناداری بین قصه های گروه جامعه پسند و رضایت زناشویی بدست آمد این رابطه در مورد قصه های گروه سلطه جو منفی است . در بیست و هشت قصه و نقش بین میانگین دو گروه زنان و مردان تفاوت وجود دارد به طور کلی یافته های بدست آمده با نتایج پژوهش های پیشین همخوانی دارد.جمع بندی:به نظر میرسد با استفاده از مقیاس قصه عشق و همسانی بیشتر نیمرخ افراد امکان دستیابی به رضایت زناشویی بیشتر و نیل به جامعه آرمانی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
قصه عشق استرنبرگ،رضایت زناشویی ،خانواده ،عشق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421040/