CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی،عقد و ازدواج در زنان

عنوان مقاله: مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی،عقد و ازدواج در زنان
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_063
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا نعیمی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایران
نازنین هنرپروران - استادیار گروه مشاوره ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایران
ژاله رفاهی - استادیار گروه مشاوره واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در دوران نامزدی، عقد و ازدواج در دانشجویان متاهل زن انجام شد . روش پژوهش از نوع علمی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان متاهل زن با تحصیلات کارشناسی ارشد مشاوره و روان شناسی دانشگاه علوم تربیتی مرودشت بودند که از بین آن ها 180 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو فرم کوتاه پرسشنامه نگرش به عشق هندریک و هندریک و پرسشنامه طرحواره جنسی مردان اندرسون و سیرانوسکی صورت گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین ابعاد عشق در دروان نامزدی، عقد و ازدواج در مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که در مردان در زمینه طرحواره در بین سه دوران در سطح 0/01 تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
نامزدی ،عقد، ازدواج، ابعاد عشق، طرحواره جنسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/421021/