CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در شرایط استفاده از آب شور تحتکشت ذرت

عنوان مقاله: شبیه سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در شرایط استفاده از آب شور تحتکشت ذرت
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_092
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیوا بیرگانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری - و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی - استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب - استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
برای شبیه سازی جریان آب در خاک مدل های زیادی در سال های اخیر توسعه یافته است.یک مدل مناسب و واسنجی شده رطوبت و املاح، به منظور مدیریت آبیاری در مزارع تاثیر بسزایی در افزایش محصول و راندمان آبیاری دارد. این مطالعه در خاک مزرعه تحت کشت ذرت، در شرایط استفاده از آب شور انجام شد. ابتدا مدل SWAP با داده های تیمار شاهد که با آب با شوری 2/3 دسی زیمنس بر متر آبیاری میشد، واسنجی شد و سپس از مدل واسنجی شده برای شبیه سازی رطوبت خاک در چهار تیمار با شوری 3/5، 4/5، 5/5، 6/5 دسی زیمنس بر متر استفاده گردید. ضریب تعیین NRMSE و (R) حاصل از واسنجی به ترتیب 0/866 و 10/83 محاسبه شد که نشان از قابلیت مناسب مدل برای شبیه سازی دارد. مقادیر ضریب تعیین ( 0/88 ، 0/85، 0/83، 0/77 ) میانگین ریشه دوم خطای نرمال شده ( 9، 9/67، 10/66 و 11/96) و ضریب باقیمانده ( 0/07، 0/07، -0/01 و -0/008 ) حاصل از مقایسه نتایج شبیه سازی شده و اندازه گیری شده در تیمارهای با شوری به ترتیب 3/5، 4/5، 5/5، 6/5دسی زیمنس بر متر، نشان داد که مدل با دقت خوبی رطوبت خاک منطقه ریشه را شبیه سازی می کند. همچنین مشاهده شد باافزایش شوری از دقت مدل کاسته می شود.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی رطوبت، SWAP ، واسنجی، آب شور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420945/