CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شبیه سازی و مدیریت بهره برداری از آبهای زیر زمینی شهر کرمان

عنوان مقاله: شبیه سازی و مدیریت بهره برداری از آبهای زیر زمینی شهر کرمان
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_078
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالرضا فروزش - دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران،واحد علوم و تحقیقات سیرجان،واحد سیرجان،دانشگاه آزاد اسلامی،سیرجان،ایران
محمد ذونعمت کرمانی - استادیار،گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران

خلاصه مقاله:
اهمیت مدیریت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی نه تنها در نواحی خشک و نیمه خشک بلکه در بسییاری جاهیای دیگیر کیلومتر مربع در حاشیه کویر لوت واقیع شیده کیه 2402نیز همواره رو به افزایش است. دشت کرمان با دارا بودن وسعت تقریبی شرایطی خشک و نیمه خشک بر آن حکمفرما می باشد. بعلاوه در منطقه میانی دشت، شهر کرمان قرار گرفته که جمعیتی بالغ بر نفر دارد. با این که بخشی از آب آشامیدنی مورد نیاز این شهر از حوضه غنیتر کناری به آن انتقیال میییابید، ااههیای 244444 تأمین آب بسیاری در منطقه دیده میشوند. اون شهر فاقد سیستم جمعآوری و تصفیه فاضلاب میباشد، نفوذ این آب اضیافی در محدوده شهری باعث افزایش سطح آب زیرزمینی شده است. از طرفی دشت تنوع زمینشیناختی بسییار زییادی دارد. در قسیمت شرقی گسل نایبند باعث اختلاف ارتفاع زیاد از قسمت مرکزی شده است. در نتیجه این عوامل دست به دست هم داده تا سیسیتم بسیار پیچیده منیابع آبیی بیه وجیود آیید. در ایین مطالعیه بیا در ن یر گیرفتن مهمتیرین عوامیل و بهیرهگییری از کید معیروف جریان آب زیرزمینی در منطقه مذکور شبیهسازی گردید. برای ساختن مدل از دادههای ماهانه تیراز زیرزمینیی MODFLOW استفاده شد. نتایج شبیهسازی میدل شیامل پییشبینیی 1732 تا 1731 ثبت شده توسط سازمان آبمنطقهای کرمان در سالهای ) میباشند. سناریوهای مختلفیی از قبییل کیاهش نیرد برداشیت 1731و1730( تغییرات سطح ایستابی طی دو و اهار سال آینده درصدی از آبخوان پیاده گردیدند. نتایج حاکی از افزایش تراز آب زیرزمینی در منطقه شهری و همچنین سییر نزولیی بیه 24و14 2 دلیل برداشت بیرویه در سایر قسمتهای منطقه میباشند که کاهش درصدی برداشت از ااههای بهره براری، برای جلیوگیری 4 از روند افت سطح ایستابی تاثیر نسبتا خوبی در برخی نقاط دارد. مدل را میتوان به عنوان ابیزاری جهیت توسیعه میدل کیفیی و شناسایی نقاط آسیبپذیر به کار گرفت

کلمات کلیدی:
،MODFLOW شبیهسازی جریان آب زیرزمینی، تغییرات سیطح ایسیتابی، دشیت کرمیان، کید رایانیهای PEST

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420931/