CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی همیشه بهار در شرایط تنش خشک

عنوان مقاله: اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی همیشه بهار در شرایط تنش خشک
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_075
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح اله مرادی - استادیار گروه تولیدات گیاهی بردسیر، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی شاخص های بیوشییییایی گییاه هییشیه بهیار در شیرایط گلخانیه و استفاده از سالیسیلیک اسید برای تعدیل اثرات تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی با سیه تکیرار اجرا شد. تییارهیای آزمیایش شیامل 1131 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال درصد ظرفیت 75 درصد ظرفیت زراعی، آبیاری در 57 سطوح مختلف تنش خشکی (آبیاری مطلوب در حد ظرفیت زراعی، آبیاری ) میلیمولار 5 و 1/7 ،1 ،5/7 ،5( درصد ظرفیت زراعی) و سطوح مختلف محلولپاشی سالیسیلیک اسید 57 زراعی و آبیاری در حد بود. نتایج نشان داد که تییار آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی داشیت. صیفات محتیوی کارتنوئیید، پیرولین و قندهای محلول تحت تاثیر معنی دار تییار سالیسیلیک اسید قرار گرفتند. برهیکنش آبیاری و سالیسیلیک اسید تاثیر معنی داری بر محتوی پرولین و قندهای محلول نشان داد. نتایج نشان داد که افزایش شدت تنش خشیکی باعی کیاهش معنیی دار محتیوی . شد. محتوی کارتنوئید، قندهای محلول، پرولین و میزان فنل کل با کاهش آب آبیاری افزایش معنی داری یافتنید b و a کلروفیل میلی مولار باع افزایش معنی دار محتوی کارتنوئید نسبت به شرایط عید محلول پاشی 1/7 افزایش سطوح سالیسیلیک اسید تا میلی مولار سالیسیلیک اسید بالاترین میزان قندهای محلول و پرولین را نشان دادند. بطور کلی، نتایج نشان داد که کاربرد سالیسلیک 1/5 میلی مولار نقش مثبتی در تعدیل اثرات منفی تنش خشکی نشان داد

کلمات کلیدی:
پرولین، ظرفیت زراعی، فنول، قند، کلروفیل، گلخانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420928/