CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دزغربی برای مصارف شرب و کشاورزی

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت دزغربی برای مصارف شرب و کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_058
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

منوچهر چیت سازان - استاد آب شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه قربان جمال - دانشجوی ارشد هیدروژئولوژی، - گروه زمینشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش ندری - عضو هیئت علمی، استادیار گروه زمینشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
پایش کیفیت آب ابزاری مهم برای توسعه پایدار و تهیه اطلاعات مهم جهت مدیریت منابع آب میباشد. در این زمینه میتوان از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی بهره گرفت] 4[.در این تحقیق به بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در دشت دزغربی و ارزیابی آب زیرزمینی از لحاظ شرب و کشاورزی پرداخته شده است. برای این منظور از نتایج آنالیز هیدروشیمیائی نمونههای برداشت شده از 51 حلقه چا ه بهره برداری استفاده شد؛ و به منظور پهنهبندی پارامترهای کیفی از روش درونیابی زمین آمار کریجینگ ااستفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی تغییرات تمام پارامترهای کیفی دارای روندیکسانی میباشد وتمام پارامترها در قسمت جنوب و جنوب غربی و شمال شرقی نشاندهنده کیفیت پایین آب و در بخش های مرکزی نشانگر کیفیت مناسب تر آب می باشند. آنیون ها و کاتیونهای اصلی و پارامترهای کیفی شامل -Cl ، 2-So4 ، 3-Hco3 ،+Na 2 ، +Mg ، +2Ca ، TDS ، EC و SAR با دیاگرام های شولر و ویلکاکس مقایسه شد و مشاهده گردید که اکثر نمونه ها ازلحاظ شرب در حالت خوب و قابل قبول قرار دارند و نمونه ها از لحاظ کشاورزی در حد شور بوده و برای مصارف کشاورزی بااعمال تمهیدات لازم می شود استفاد کرد. به نظر می رسد که دلیل اصلی غلظت بالای یون و مقدار بالای پارامترها در درجه اولپساب برگشتی از کشاورزی و در درجه دوم فاضلاب شهری و صنعتی میباشد.

کلمات کلیدی:
سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS ) پهنه بندی، کیفیت، دشت دز غربی، پارامترهای کیفی، دیاگرام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420911/