CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برآورد بار رسوبی کل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

عنوان مقاله: برآورد بار رسوبی کل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_045
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزانه داودی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه زنجان:
مسعود کرباسی - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
پدیدهی انتقال رسوب در رودخانهها یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات مهندسی رودخانه میباشد. این پدیده اثرات ویژه- ای روی شاخصهای کیفی آب، کنش کف بستر و کنارههای رودخانه داشته و همچنین خسارات جبران ناپذیری به طرح های عمرانی آب وارد مینماید. پیشبینی دقیق میزان رسوب رودخانه ها اهمیت قابل توجه ای در مدیریت منابع آب و حراحی و ساخت و همچنین برنامهریزی در بهره برداری از سازههای آبی دارد. هدف از این پژوهش ارائه روشی بر پایه ماشین بردار پشتیبان (SVR) در تخمین بار رسوب کل بود. برای این منظور از سه کرنل rbf , poly , lin و 2168 نمونه آزمایشگاهی، استفاده شد.70 درصد از دادهها برای آموزش و 30 درصد برای آزمون در نظر گرفته شدند. متغییر ورودی مدلها شرامل دادههرای برا ب رد و بدون ب د دبی، شیب، عمق متوسط، عرض، قطر میانه ذرات رسوب و خروجی مدل غلظت رسوب بود. متغییرهرای ورودی برا سره کرنل فوق مدل شدند تا مناسبترین مدل ت یین شود. سپس نتایج حاصل از مدلهای SVR با سه معادله انتقال رسوب مقایسه شدند. شاخصهای آماری نشان داد که دقت مدل SVR به ویژه با کرنل RBF در تخمین بار رسوب کل برا ضریب همبستگی 0.85 بیش از سایر مدلهاست. و رابطه Yang در برآورد مقدار بار رسوب کل عملکرد بهتری نسبت به سایر روابط نشان داد. نتایجاین پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده SVR-RBF برای دادههای دارای بعد با مقدار بار رسوب کرل مشاهده شده همخوانیبیشتری دارد و دارای بهترین برآورد است.

کلمات کلیدی:
بار رسوبی کل، م ادلات بار رسوبی کل، ماشین بردار پشتیبان، داده های فلوم آزمایشگاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420898/