CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد برنامه ریزی آرمانی در مدیریت تخصیص منابع آب(مطالعه موردی شهر یزد)

عنوان مقاله: کاربرد برنامه ریزی آرمانی در مدیریت تخصیص منابع آب(مطالعه موردی شهر یزد)
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_033
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

کتر محمدرضا زارع مهرجردی - عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیمین محسنی - دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهه واثقی - دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی را در مدیریت تخصیص منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهر یزد را با در نظر گرفتن هدفهای مختلف مورد توجه قرار میدهد. دادههای مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقهای و آب و فاضلاباستان یزد برای سالهای 1392-1381جمعآوری گردید. برای تحلیل و توصیف دادهها از بسته نرمافزار - WinQSB استفاده شد. در این مقاله ضمن تحلیل مدل برنامهریزی آرمانی، کاربردی از آن را در بهینه سازی تخصیص منابع آب در شهر یزد نشان داده شده است.نتایج نشان میدهد با استفاده از برنامهریزی آرمانی میتوان مصرف آب را در بخشهای صنعت، کشاورزی و شرب را به ترتیب 30 و 32 درصد کاهش داد که با توجه به آسیبپذیری منابع آب زیرزمینی کمک شایانی به پایداری منابع آب ، به میزان 40، 84، و 82 منطقه میباشد.

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی آرمانی، مدیریت تخصیص منابع آب، شهر یزد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420886/