CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانه

عنوان مقاله: کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانه
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_027
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه کاووسی - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع آب ،دانشگاه بیرجند
پروین علی اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع آب ،دانشگاه بیرجند
حسین خزیمه نژاد - استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه بیرجند
عباس خاشعی سیوکی - abbaskhasheii@yahoo.com

خلاصه مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی بهترین روش مقاوم سازی ساحل رودخانه میباشد. در اینن راسنتا از روش فرایند تحلیلی شبکه ای بهره جسته شد که بر اساس تکنیک سوپر ماتریسها ارایه گردیده است این روش قادر است برای مسایل پیچیده با ساختار (ANP) غیر رده ای به کار رود و ازمزایای عمده آن اماان در نظر گرفتن ارحباط متقابل سطوح مختیف حصمیم نسبت به هنم و همچنین ارتباط داخلی معیارهای حصمیم در یک سطح می باشد. در این تحقیق پس از انجام مراحل مختیف برنامه ریزی، انتخاب بهترین طرح برای مقاوم سازی رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین شرایطی با حصمیم گیری هایی مواجه خواهیم بود کنه )، یای از جامع حرین سیستم های طراحی شده بنرای ANPحلت حایر معیارهای متعددی هستند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ANP یای از جامع حرین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. بر اساس تکنیک ANP یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای حصمیم گیری با معیارهای چندگانه است بر اساس تکنیک ANP در حوزه رودخانه برای بهترین روش مقاوم سازی ابتدا تعدادی ، تعدادی گزینه شامل ژئوبگ، خشاه چین، بیوک بتنی انتخاب شدند - سپس برای انتخاب بهترین روش سه معیار ، -1 -حوضه هایی با مساحت کم. وپنن زینر معیارشنامل: 3 -حوضه هایی با مساحت متوسط 2 -حوضه های بامساحت زیاد 1:شامل - مقدار رسوب در نظر گرفته شد. سپس بنر اسناس 5 -.اعتبار پروژه 4 - مساحت حوضه بالا دست 3 -میزان دبی 2 شیب حوزه نظرات اساحید دانشگاهی و کارشناسان اقدام به ارزینابی گزیننه هنا از طرینق مناحریس مقایسنه زوجنی بنا اسنتراده از ننرم افنزار

کلمات کلیدی:
فرایند حلییل شباه ای، خشاه چین، مقایسات زوجی،گابیون ،بیوک بتنی،ژئوبگ،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420880/