CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی اثر اسید هیومیک بر صفات مرتبط به خاک در گندم در شرایط شوری

عنوان مقاله: ارزیابی اثر اسید هیومیک بر صفات مرتبط به خاک در گندم در شرایط شوری
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_002
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی نقی زاده - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه جامی - کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
محمود غلامی - دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات مرتبط با خاک رقم ارگ در شرایط شوری، آزمایشی در شهر یزد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار، بصورت اسپلیت پلات اجرا شد. سطوح شوری ( dS/m 11 و 2 ) در کرتهای اصلی و سطوح کود هیومستر فود )مایع( (بدون مصرف کود، کاربرد در اسفند، فروردین، هر دو زمان)در کرتهای فرعی و سطوح کود آلیپارس هیومیک گرانول (صفر، 57 و 171 کیلوگرم در هکتار) بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی فرعی توزیع شد. در تیمار شاهد بر اساس عملکرد رایج کشاورزان، کود ازته مصرف گردید. مصرف سایر کودهای مورد نیاز )ازت، فسفر و پتاسیم( برای همه تیمارها بصورت یکنواخت در نظر گرفته و در زمان تهیه بستر توزیع گردید. قبل از کاشت و بعد از برداشت گیاه از خاک مزرعه نمونهبرداری و مقادیر Na ، Ca ، Mg ، eEC ،eEph از آب خاک اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که مصرف کود هیومسترفود اثر معنیداری بر خصوصیات خاک داشت. به نظر میرسد که تاثیر این کود بر خصوصیات خاکی بیشتر به خاطر اثر آن بر کاتیونهایتک ظرفیتی و دو ظرفیتی بود که باعث کاهش SAR خاک میگردد. به دنبال آن نفوذ خاک و ضریب آبشویی افزایش یافته و بهدنبال آن هدایت الکتریکی آب خاک کاهش مییابد. به علاوه به نظر میرسد که کاربرد هیومسترفود در فروردینماه تاثیر بیشتریبر بهبود خصوصیات خاک نسبت به کاربرد در سایر زمانها دارد.

کلمات کلیدی:
خصوصیات شیمیایی خاک، رقم ارگ گندم، ضریب آبشویی، کود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420855/