CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی وارزیابی تاثیرفناروی اطلاعات برتوامندسازی کارکنان وزارت صنعت ، معدن وتجارت

عنوان مقاله: بررسی وارزیابی تاثیرفناروی اطلاعات برتوامندسازی کارکنان وزارت صنعت ، معدن وتجارت
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_495
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیاوش رومانی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
زهرا منتظری - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سیدمهدی حسینی - عضوهئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفیروزکوه

خلاصه مقاله:
در عصر شگفت انگیز امروز عصر انفجار دانش واطلاعات می باشد فناوری اطلاعات نقش به سزایی در توانمندسازی نیروی انسانی که یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی است دارد بر این اساس این تحقیق به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برتوانمندسازی کارکنان وزارت صنعت معدن وتجارت پرداخته است وهدف از آن شناسایی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات برتوانمندسازی می باشد بدین منظور ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده وپس از اطمینان یافتن از کاربرد آن اثرات آن را برتوانمندسازی شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت وسپس شاخص های عبارتند از بهبود کیفیت عملکرد کارکنان استقلال وآزادی کارکنان ، افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان ،افزایش تنوع شغلی کارکنان افزایش خود کنترلی کارکنان وتوسعه حرفه ای کارکنان مورد بررسی قرار گرفت که جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از کارکنان حوزه ستادی وزارت صنعت معدن وتجارت تهران که با توجه به حجم جامعه آماری وبا توجه به جدول کرجسی ومورگان ،حجم نمونه آماری 322 نفر می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است روایی پرسشنامه حجم نمونه آماری 322 نفر می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است روایی پرسشنامه به صورت محتوایی وبا استفاده از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفته است جهت انجام پایایی دراین تحقیق از روش سازگاری درونی استفاده شده که میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی وبرای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه از 7/0 گزارش شد برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS statistics17 استفاده شد در نهایت مشخص شد که بین فناوری اطلاعات وتوانمندسازی به عنوان فرضیه اصلی وشاخص های توانمندسازی به عنوان فرضیه های فرعی که بهبود کیفیت عملکرد استقلال وآزادی کاری ، افزایش مسولیت تصمیم گیری ،تنوع شغلی ،توسعه حرفه ای وخود کنترلی می باشد رابطه وجود دارد وبا توجه به هدف اصلی فناوری اطلاعات برتوانمندسازی کارکنان وزارت صنعت ،معدن وتجارت تاثیر داشته است .

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات توانمندسازی عملکرد کارکنان آزادی کارکنان تنوع شغلی کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420522/