CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پنداشت ازعدالت سازماین وبروزرفتارهای شهروندی سازمانی (موردمطالعه : بانک صادرات استان گیلان)

عنوان مقاله: پنداشت ازعدالت سازماین وبروزرفتارهای شهروندی سازمانی (موردمطالعه : بانک صادرات استان گیلان)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_486
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد صالحی کردآبادی - دانشجوی دکتری مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدعباس رهبری نیا - دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور ،تهران
سیدعباس صالحی کردآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدرشت

خلاصه مقاله:
سازمان های امروزی درمحیطی بسیاررقابتی به فعالیت مشغول هستند. مدیران نیز برای ارتقای بهره وری سازمانی سازوکارهای متعددی رادرپیش می گیرند.یکی ازمهمترین عوامل دراین چرخه، منابع انسانی متعهد وباانگیزه است. درعدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی باکارکنان رفتارشود تااحساس کنندبه صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. ازآن جاکه احتمال بران است که اگرکارکنان احساس عدالت کنند ازخودرفتارهای فرانقش بروزخواهند داددراین مطالعه سعی برآن است تابه مطاله این دومتغییر پرداخته شود.دراین مطالعه ازروش میدانی وابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود. جامعه ی آماری این پژوهش مشتمل برتمامی کارکان رسمی بانک صادرات استان گیلان است که تعدادآن برابر 874 نفراست( لازم به ذکراست که تعدادکل کارکنان بانک صادارت استان گیلان 1076 نفراست اما 874 نفرکارمند رسمی بانک هستند) نمونه ی آماری این پژوهش مطابق جدول مورگان 269 نفر به دست آمد. بدان معنا که 269 نفرازکارکنان بانک صادرات استان گیلان موردمطالعه قرارگرفتند.جهت پردازش اطلاعات نیز ازنرم افزارSPSS بااستفاده ازروش همبستگی استفاده شده است و نتایج بیان گر آن است که برداشت کارکنان ازعدالت سازماین بررفتارهای شهروندی آنان درسازمان وانجام رفتارهای فرانقش تاثیرگذاراست ومی توان گفت که رفتارهای شهروندی کارکنان ازمیزان برداشت آنان ازعدالت سازمانی تاثیرمی پذیرد.

کلمات کلیدی:
رفتارشهروندی سازمانی، رفتار فرانقش ، عدالت سازمانی ، بانک صادرات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/420513/